Songs

1. Քաղաքից քաղաք / From town to town
2. Երևան / Yerevan
3. Նա է իմ միակ սերը / He is my only love
4. Աշուն / Autumn
5. Նկար / Picture 
6. Իմ փոքրիկ նավակ / My little boat
7. Իմ փոքրիկ քաղաք / My little city
8. Ձյունը / The snow
9. Իմ Երևան / My Yerevan 
10. Երևանը մենք ենք / We are Yerevan